О пројекту

У дводневном програму тренинга учествује 30 паредставника различитих организација и институција из Србије, заинтересованих појединаца/пријављених по објављеном ЈАВНОМ ПОЗИВУ Завода за проучавње културног развитка

Кроз шест тематских целина-модула, бавићемо се  питањима националних и локалних политика у креативном сектору, представићемо 12 студија случаја који су примери фер пракси у оквиру тематских модула и 3 радионице којима упућујемо учесника тренинга на вештине и алате неопходне у планирању и мапирању пројектних активности.

Теме у оквиру којих ћемо представити различите примере из праксе су:

Национални регулативни оквир за креативни сектор, Улога јединица локалне самоуправе у планирању развоја креативног сектора, Праксе и правно економски мере културних политика, Развој креативног сектора кроз међусекторску сарадњу, Културно наслеђе  као оквир подстицаја одрживог  развоја креативног сектора на локалном нивоу, Улога истраживања у мониторингу и евалуацији у креативном сектору.

Програм тренинга је  сусрет професионалаца и актера у култури, размена муллтидисциплинарних знања у области културе, препознавање и мапирање области и ситуација у домену  јавних политика које подржавају или  отежавају развој креативног сектора. са посебним нагласком на креативну економију. У овом процесу сарадње, дијалогу, предложићемо решења у области јавних политика којима се може унапредити развој креативног сектора као и вештине и алате за стварање нових вредности у креативном сектору и нове одрживе развојне процесе у култури на нивоу локалних заједница.

Овај програм се реализује  под покровитељством  УНЕСКО партиципативног програма 2022-2023. .. Грађење капацитета за пројектовање и планирање мера за одрживе културне политике у Србији”  (Fair Creative Policy Lab/Building capacity for designing and planning fair and sustainable measures of local cultural policy in Serbia).