МОДУЛ 1

Национални регулативни оквир за креативни сектор, др Маша Вукановић

Гост: Владимир Недељковић, Министарство културе Републике Србије

Студија случаја 1 Музичко информативни центар Србије (МИЦС), Оливер Ђорђевић, Бојан Ђорђевић

Студија случаја 2 Музеј Мацура, Нови Бановци

Циљ модула

Основни циљ овог модула јесте да се полазници упознају са националним регулаторним оквиром у области креативног сектора, као и конвенцијама, препорукама, споразумима, итд, које Република Србија примењује у овој области, као што су нпр. УНЕСКО 2003 Конвенција, УНЕСКО 2005 Конвенција, Фаро конвенција, те Пакт о економским, социјалним и културним правима. 

Посебна пажња биће посвећена јачању разумевања да су закони пре свега извор могућности. За примере могућности садржаних у законима узети су: „Закон о култури“, „Закон о ауторским и сродним правима“, „Закон о задужбинама и фондацијама“, „Закон о локалној самоуправи“, „Закон о ПДВ“ и „Закон о порезу на доходак грађана“.

Исходи модула

Савладавањем модула полазник стиче следеће компетенције:

  • схватање и разумевање националног регулаторног оквира за развој креативног сектора;
  • основна знања о законским и подзаконским актима који регулишу ову област;
  • вештине анализе и примене различитих регулаторних решења у свакодневном раду.

Садржај модула

Предавање и студије случаја су замишљени тако да учеснике подстакну да изнесу своја мишљења и искуства, те тако отворе дебату о могућностима за унапређење правног оквира а како би се развијао креативни сектор.

Отворени разговор

Колико је правни оквир подстицајан за развој креативног сектора?

Преузмите презентације