МОДУЛ 6

Улога истраживања у мониторингу и евалуацији у креативном сектору, др Биљана Јокић  

Студија случаја 12 Оригинална примењена музика у Музеју науке и технике, Александар В. Марковић, Центар за примењену музику

Студија случаја 13 Од Школигрице и Шкозоришта до БИТЕФ Полифоније, Љубица Бељански Ристић и Ирена Ристић  

Циљ модула

Главни циљ модула је да учесници стекну сазнања о улози и значају истраживања у мерењу ефеката програма, као и за планирање наредних пројеката и активности насупрот интуитивном одлучивању и субјективним проценама. Посебни циљеви су упознавање са типовима истраживања, истраживачких метода и техника применљивих у домену културе и уметности у мери и на начин прилкагођен публици, са посебним освртом на развој публике и људске ресурсе. 

Исходи модула

Савладавањем овог модула полазник стиче следеће компетенције:

  • Свест о значају емпиријских истраживања за мониторинг, евалуацију и планирање и компаративној предности у односу на реализацију активности заснованих на субјективним проценама
  • Основна знања о типовима истраживања и релевантним методима и техникама
  • Сагледавање практичне димензије истраживања у различитим сегментима посла у култури (публика, запослени, пројекти)

Садржај модула

  • Значај и обележја емпријских истраживања
  • Компаративна предност истраживачког приступа у односу на приступ заснован на субјективним проценама
  • Значај и примена истраживања у домену развоија публике, реализације пројеката и оптималног  ангажмана запослених 
  • Основни истраживачки приступи, методи и технике

Q&А сесија