МОДУЛ 3

Фер пракса и економске мере културне политике, др Христина Микић

Студија случаја 6 Фер пракса и подршка уметницима, др Александрија Ајдуковић

Студија случаја 7 Рурални хаб Врмџа, Драгана Томић Пилиповић

Циљ модула

Циљ модула је да полазници након одслушаног модула стекну увид у разноликост, тип, врсту и карактеристике директних и индиректних правних и економских мера за развој креативног сектора на локалном нивоу које су засноване на начелима фер праксе; моделима финансирања општег интереса у култури на локалном нивоу; партиципативном буџетирању; праћењу јавних финансија у креативном сектору на локалном нивоу.

Исходи модула

Савладавањем овог модула полазник стиче следеће компетенције:

  • Стицање знања о основним мерама директне економске подршке развоју креативног сектора на локалном нивоу
  • Стицање знања о основим индиректним мерама економске подршке развоју креативног сектора на локалном нивоу
  • Овладавање вештинама за развој економских мера културне политике и програма који подржавају развој креативног сектора и  које се заснивају на принципима фер праксе
  • Развој одрживих модела финансирања креативног сектора и подршке креативном предузетништву

Садржај модула

  • Врсте и карактеристике економских мера подршке развоју креативног сектора на локалном нивоу
  • Врсте и карактеристике индиректних економских мера подршке развоју креативног сектора на локалном нивоу
  • Финансирање из међународних извора (IFCD, искуство из праксе)
  • Иновативне економске мере и њихови учинци: међународна искуства

Q&А сесија

Преузмите презентације